ຊື່ສາມັນ

(e.g. turtle)

ຊື່ວິທະຍາສາດ

ຕະກຸນ
(e.g. Caretta)
ຊະນິດ
(e.g. Caretta)Random Species

ຕະກຸນ + ຊະນິດ

Sp. ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

To search without Genus, change Genus option from 'is' to 'contains'.

ຄຳແປສັບ

(ຕ.ຢ.cnidaria)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ຂໍ້ມູນໂດຍ ປະເທດ / ໝູ່ເກາະ

Species Groupings
Non-fish vertebrates
Crustaceans
Mollusks
Echinoderms
Jellies
Reef-building corals
Sponges
Marine plants
ຊີວະນາໆພັນ
ປາທັງໝົດ
ໄດ້ຖືກແນະນຳ
ພະຍາດປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ
ທີ່ຖືກຄຸກຄາມ
ອັນຕະລາຍ
ກ່ຽວກັນຫີນ
ກ່ຽວກັບ (ຢູ່) ໄກ້ໜ້ານ້ຳໃນທະເລເປີດ
ນ້ຳເລິກ
ການນຳໃຊ້
ເປັນສີນຄ້າ
ການຄ້າຂາຍປາສວຍງາມ
ການລ້ຽງສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ FAO
ການຫາ/ຈັບສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ FAO
ການຫາ/ຈັບສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ ICES
ທະເລອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ
ເຄື່ອງມື
ຄູ່ມືພາກສະໜາມ
ເອກະສານອ້າງອີງ
ຂໍ້ມູນທີ່ຂາດໄປ
ຮູບພາບທີ່ຂາດໄປ
Checklist (extended)
ອື່ນໆ
ຂໍ້ມູນປະເທດ
ຂໍ້ມູນ FAO
ຂໍ້ມູນ ReefBase
ຜູ້ຮ່ວມມື
ຊື່ສາມັນ
ຖານຂໍ້ມູນ MPA
Hexacorallians of the World
AlgaeBase
ໝາຍເຫດ: ລາຍຊື່ອາດຈະບໍ່ສົມບູນ. ບາງລາຍຊື່ອາດຈະຍາວຫຼາຍ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການໂຫຼດ
Note: A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
ຂໍ້ມູນໂດຍ ລະບົບນິເວດ

ຊີວະນາໆພັນ
ປາທັງໝົດ
ນ້ຳເລິກ
ຈຸດໃດໜຶ່ງທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນ
ເຄື່ອງມື
ປີຣາມິດເຂດຮ້ອນ
ຊະນິດຕາມເມທຣິກນິເວດວິທະຍາ
ອື່ນໆ
ຂໍ້ມູນລະບົບນິເວດ
ໝາຍເຫດ: ລາຍຊື່ອາດຈະບໍ່ສົມບູນ. ບາງລາຍຊື່ອາດຈະຍາວຫຼາຍ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການໂຫຼດ
ຂໍ້ມູນໂດຍ ຫົວຂໍ້

ນິເວດວິທະຍາເຂດຮ້ອນ
ອາຫານ
ລາຍການອາຫານ
ຜູ້ລ້າ

ຊີວະປະຫວັດທາງດ້ານຊີວິດ
ການເຕີບໃຫຍ່
ຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງລວງຍາງ-ນ້ຳໜັກ
ການສືບພັນ
ການຈະເລີນເຕັມໄວ
ການວາງໄຂ່
ການວາງໄຂ່
Abundance

ການນຳໃຊ້
ການແນະນຳ
Mass conversion

ອື່ນໆ
CITES
CMS
ຊຶ່ອີງຕາມພາສາ
ຜູ້ຮ່ວມມື
Uploaded photos online
ໝາຍເຫດ: ລາຍຊື່ອາດຈະບໍ່ສົມບູນ. ບາງລາຍຊື່ອາດຈະຍາວຫຼາຍ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການໂຫຼດ
ເຄື່ອງມື
Seafood advisory
ຈັດຊື່ໃຫ້ເຂົ້າກັນ
ຊ່ອງວ່າງຂອງຂໍ້ມູນ
ທະເລອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ
ໄປຫາ ISSCAAP Troph
ການລ້ຽງສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ FAO
ການຫາ/ຈັບສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ FAO
ການຫາ/ຈັບສັດນ້ຳໂດຍອີງຕາມ ICES
ລະຫັດປະເທດ
Catalogue of Life
Species in GoMexSi
ປີຣາມິດເຂດຮ້ອນ
AquaMaps
ຊະນິດໃໝ່
ຮູບພາບໃໝ່
rfishbase: R interface to FishBase w/ SeaLifeBase
ໝາຍເຫດ: Tools ທີ່ບໍ່ມີປຸ່ມວິທະຍຸຈະເຫັນຢູ່ນຳໜ້າ Species Summary.
ເອກະສານອ້າງອີງ
ຜູ້ຂຽນ
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ປີ
ຫົວຂໍ້
(e.g. Cephalopods of the world)
ແຫຼ່ງ
ນ້ຳເບີເອກະສານອ້າງອີງ
(e.g. 3742 or 3742 , 7685 , 8452)

ວິທີຂຽນອ້າງເຖິງ FishBase
ໃນການທີ່ຈະໃຫ້ເຄດິດຕໍ່ກັບຜູ້ຂຽນຕົ້ນສະບັບ, ກະລຸນາຂຽນອ້າງອີງທີ່ເອົາມາຈາກ FishBase ໂດຍ Main Ref. ແລະ/ຫຼື Data Ref. ຂອງການບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂຽນກ່າວອ້າງ FishBase ຂອງມັນຄືກັບ
Palomares, M.L.D. and D. Pauly. Editors. 2019. SeaLifeBase.
World Wide Web electronic publication.
www.sealifebase.org, version (02/2019).

Copyright
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. (CC-BY-NC).

You are welcome to include text, numbers and maps from SeaLifeBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from SeaLifeBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from SeaLifeBase'.

ໝາຍເຫດ: FishBase ສາມາດຫາໄດ້ຈາກ CD-ROM/DVD, ເບິ່ງໜ້າທຳອິດຂອງ FishBase ຫຼືປື້ມ FishBase ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. FishBase ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆພ້ອມດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ EC ແລະຜູ້ບໍລິຈາກອື່ນໆ.


Web Stats
For web site technical issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
FishBase mirror: Vancouver, Canada
update ver. 02/2019